Algemene Voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
Dalsup B.V.: een rechtspersoon gevestigd te Wijk en Aalburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 18133032 handelend onder de naam Dalsup B.V.
Website: de website van de webwinkel van Dalsup B.V., te raadplegen via https://shop.dalsup.com/ en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Dalsup B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Dalsup B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Dalsup B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Indien Klant in zijn/haar opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Dalsup B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door Dalsup B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor Klant het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1 Alle op de Website en in andere van Dalsup B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Indien er verzendkosten of andere bijkomende kosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

2.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dalsup B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Dalsup B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4 Dalsup B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Dalsup B.V. en het voldoen aan de daarbij door Dalsup B.V. gestelde voorwaarden.

3.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dalsup B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Dalsup B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4 Dalsup B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Dalsup B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Dalsup B.V. gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie
4.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

4.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Klant na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

4.3 Klant dient zijn/haar inloggegevens zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Dalsup B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

4.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn/haar inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient Klant zo spoedig mogelijk zijn/haar wachtwoord te wijzigen en/of Dalsup B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat Dalsup B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1 Zodra de bestelling door Dalsup B.V. is ontvangen, stuurt Dalsup B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2 Dalsup B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4 Indien Dalsup B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt Dalsup B.V. Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5 Dalsup B.V. raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. Specifiek voor Klant handelend in uitoefening van beroep of bedrijf geldt dat Klant eventuele gebreken binnen 14 dagen na ontvangst moet melden aan Dalsup B.V., daarna vervallen alle rechten op herstel, vervanging, schadevergoeding, etc.

5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

5.7 Dalsup B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht/retour
6.1 Dit artikel is slechts van toepassing op Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

6.2 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Dalsup B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

6.3 De termijn gaat in op de dag nadat Klant, of een vooraf door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door Klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door Klant aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door Klant aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Dalsup B.V. een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling met inachtneming van het in lid 8 van dit Artikel gestelde aan Klant worden terugbetaald.

6.5 Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

6.6 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.7 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 2 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Dalsup B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan Dalsup B.V. kenbaar te maken dat Klant van de aankoop af ziet. Dalsup B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 2 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Dalsup B.V.
Violierstraat 9
NL-4261 DB
Wijk en Aalburg
Nederland

6.8 Reeds door Klant (vooruit)betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Dalsup B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Tenzij Dalsup B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag Dalsup B.V. wachten met terugbetalen tot Dalsup B.V. het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat Klant het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.9 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6.10 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • een Overeenkomst betreffende de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • een Overeenkomst betreffende de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • een Overeenkomst betreffende de levering van volgens specificaties van Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • een Overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Klant en Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn/haar recht van ontbinding zodra Dalsup B.V. de Overeenkomst is nagekomen.

Artikel 7. Betaling
7.1 Klant dient betalingen aan Dalsup B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Dalsup B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2 Indien Klant niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat Klant door Dalsup B.V. is gewezen op de te late betaling en Dalsup B.V. Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Dalsup B.V. gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% met een minimum van € 40,- over de eerste € 2.500,-
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,-
 • 5% over de daaropvolgende € 5.000,-
 • 1% over de daaropvolgende € 190.000,-
 • 0,5% over de daaropvolgende € 800.000,-
 • € 6.775,- over het meerdere.

Dalsup B.V. kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. Indien er door Dalsup B.V. een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2 Dalsup B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Dalsup B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3 Een door Dalsup B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Klant op grond van de Overeenkomst heeft en kan inroepen.

8.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat Klant het gebrek heeft ontdekt Dalsup B.V. daarvan in kennis te stellen.

8.5 Indien Dalsup B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Dalsup B.V., dan kan Klant bij Dalsup B.V. telefonisch of schriftelijk een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2 Dalsup B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn/haar klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Dalsup B.V. binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen Dalsup B.V. verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3 Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

10.2 De totale aansprakelijkheid van Dalsup B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).

10.3 Aansprakelijkheid van Dalsup B.V. jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Dalsup B.V. jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dalsup B.V.

10.5 De aansprakelijkheid van Dalsup B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Dalsup B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dalsup B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dalsup B.V. in staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dalsup B.V. meldt.

10.7 In geval van overmacht is Dalsup B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle geleverde producten blijven het eigendom van Dalsup B.V. totdat alle vorderingen die Dalsup B.V. op Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

11.2 Klant is vóór bedoelde eigendomsoverdracht niet bevoegd de producten, anders dan overeenkomstig zijn/haar normale bedrijfsuitoefening en de normale bestemming van de producten, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is Klant voorts niet toegestaan om de producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang het eigendom van deze producten niet op Klant is overgegaan.

11.3 Klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Dalsup B.V. te bewaren.

11.4 Dalsup B.V. is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij Klant aanwezig zijn, terug te nemen indien Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

11.5 Klant zal Dalsup B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Dalsup B.V.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1 Dalsup B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde Privacyverklaring (AVG).

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dalsup B.V. gevestigd is.

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en/of fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail en/of fax voldoende vaststaat en de e-mail en/of fax is voorzien van een (elektronische/digitale) handtekening.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk contact met ons op.

Dalsup B.V.
Violierstraat 9
NL-4261 DB
Wijk en Aalburg
Nederland
e-mail: info [a] dalsup [p] com
KvK-nummer: 18133032
BTW-nummer: NL803200249B01